Word

Cách sửa lỗi định dạng số khi dùng Mail Merge trong Word

 
{ MERGEFIELD F13\#.### }
{ MERGEFIELD Donation \# $#,##0.00 } 
{ MERGEFIELD Cost \# 00.00 } 01.00

{ MERGEFIELD Sales \# $### } $ 15

{ MERGEFIELD Sales \# $#,##0.00 } $ 1,500.00

{ MERGEFIELD Date \@ "MMMM d" } November 26

Bài viết liên quan

Hỗ trợ khách hàng