Phím tắt

Excel

Copy dữ liệu hiện nhìn thấy – Không copy dữ liệu bị ẩn (hide dòng cột)

Alt + ; >>> Ctrl/Command + C>>>Ctrl/Command + P

Alt+F11

The shortcut in the Mac version is Opt+F11 or Fn+Opt+F11.

Tạo bảng Table

Ctrl + T

Mac

Ctrl + F9

fn + F9

Ctrl + F5

⌘ Cmd và ⇧ Shift và nhấn nút R

F4

⌘ + T

Thu nhỏ trình duyệt

⌘ Cmd + M   Option-Command-M To minimize all windows of the front app

#

Option + 3 

chrome

Hỗ trợ khách hàng