Google sheets

Cách tách số ra khỏi đoạn text

  • Số nằm ở vị trí bất gì trong text =VALUE(REGEXREPLACE(A1; “\D+”;“”))
  • Số nằm trước text: Dùng dấu , =VALUE(REGEXEXTRACT(A2, “-*\d*.?\d+”)). Dùng dấu ; =VALUE(REGEXEXTRACT(A1; “-*\d*;?\d+”))

 

Sản phẩm