Wiki

 • Google sheets

  Cách tách số ra khỏi đoạn text Số nằm ở vị trí bất gì trong text =VALUE(REGEXREPLACE(A1; “\D+”;“”)) Số nằm trước text: Dùng dấu , =VALUE(REGEXEXTRACT(A2, “-*\d*.?\d+”)). Dùng dấu ; =VALUE(REGEXEXTRACT(A1; “-*\d*;?\d+”))  

  ;
 • Bảo vệ: Web

  Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

  ;
 • Wiki Google Ads

  Google Ads Báo cáo từ khóa tìm kiếm ra Spreadsheets // Report on how close variants relate to your keywords in Google Ads // Free AdWords Script courtesy of Optmyzr.com // September 12, 2018 function main() { // ----------------- // Edit this section with your preferences // ---------------- var time = 'LAST_7_DAYS'; //Choose one from […]

  ;
 • Wiki: Excel

  Code dành riêng cho excel trên máy tính Gộp nhiều sheet thành 1 sheet Các sheet form giống nhau + copy code xong + ấn F5 >>File Tổng hợp tự tạo Sub Combine() Dim J As Integer On Error Resume Next Sheets(1).Select Worksheets.Add Sheets(1).Name = "Combined" Sheets(2).Activate Range("A1").EntireRow.Select Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A1") For J = 2 To […]

  ;